Privacybeleid

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Natuur- en Landschapsvereniging Het Steenders Landschap (hierna “Het Steenders Landschap”) verwerkt van haar leden, donateurs, vrijwilligers of andere geïnteresseerden.

Indien je lid wordt van Het Steenders Landschap, een donatie doet of om een andere reden persoonsgegevens aan Het Steenders Landschap verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken. Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

 

  1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is de secretaris van Het Steenders Landschap, per adres Dr. A. Ariensstraat 43, 7221 CB, Steenderen, info(at)hetsteenderslandschap.nl, KVK 09143682). De functionaris donateurbeheer c.q. de penningmeester is bereikbaar via voorgenoemd emailadres.

 

  1. Welke gegevens verwerkt Het Steenders Landschap en voor welk doel

2.1 In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

a) voor- en achternaam

b) adresgegevens en eventueel postadres

c) telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), bankrekeningnummer(s)

d) overige persoonskenmerken die benodigd kunnen zijn voor onze organisatie zoals bijvoorbeeeld social media accounts

2.2 Het Steenders Landschap verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie,

b) je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van Het Steenders Landschap;

c) je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen van het lidmaatschapsgeld af te wikkelen.

2.3 Je naam en telefoonnummer wordt tot uiterlijk een jaar na afloop van de overeenkomst gebruikt om je te vragen naar je ervaringen met Het Steenders Landschap en je te informeren over de ontwikkelingen van Het Steenders Landschap.

 

E-mail berichtgeving (opt-out):

Het Steenders Landschap gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van Het Steenders Landschap. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via een reactie op de mailing.

 

  1. Bewaartermijnen

Het Steenders Landschap verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschapen tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

 

  1. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Het Steenders Landschap passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

4.2 Voor zover Het Steenders Landschap gebruik maakt van diensten van derden voor de verwerking van de persoonsgegevens, dan hebben wij een verwerkersovereenkomst met de verwerker.

 

  1. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1 Via de ledenadministratie c.q. het secretariaat van Het Steenders Landschap kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Het Steenders Landschap zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren

5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie c.q. het secretariaat.

5.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop Het Steenders Landschap je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming c.q. de secretaris.

5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze ledenadministratie c.q. het secretariaat op eerdergenoemd emailadres.

 

  1. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.

 

(versie d1.1 dec 2019)