Mei 2021: Plan voor Dorpsbos Steenderen

Sinds najaar 2019 heeft Het Steenders Landschap een werkgroep Dorpsbos Steenderen.
Deze werkgroep heeft zich ten doel gesteld om voorstellen te maken om het Plantenbos (een bos uit de ruilverkavelingperiode, zie kaartje) te revitaliseren, en om er een aantal functies in te creëren die horen in een dorpsbos, zoals bijvoorbeeld een rolstoeltoegankelijk wandelpad en kinderspeelplekken.

De werkgroep heeft hiervoor een voorstel gemaakt.
Het voornemen was om over het plan in overleg te gaan met andere Steenderense Verenigingen om samen een zo breed mogelijk draagvlak te krijgen voor de aanpak en invulling van dit dorpsbos. Ook een overlegavond met belangstellende gebruikers van het bos staat in de planning. Helaas moest de werkgroep vanwege de corona-maatregelen deze activiteiten opschorten; thans valt nog niet te voorzien wanneer dit weer kan starten.

Het “Plan voor verfraaien en multifunctioneler inrichten van het
dorpsbos
” – in de versie van mei 2021 – kunt u hier inzien.

17 april 2021: Kruidenrijke akkerranden ingezaaid

Bloemenranden in Steenders Landschap

Vrijwilligers van Het Steenders Landschap (HSL) hebben op zaterdag 17 april jl. kruidenrijke bloemenranden ingezaaid langs een aantal akkers en weilanden rondom Steenderen. 

Met vier teams van telkens 1 zaaier en 2 harkers hebben deze vrijwilligers bij 15 deelnemers in totaal circa 10.000 m2 handmatig ingezaaid. De twee dagen ervóór had de Agrarische Natuurvereniging ’t Onderholt op deze locaties de grond gefreesd en zaaiklaar gemaakt.
Daarnaast waren er nog percelen en stroken die té groot zijn om handmatig in te zaaien. Die 20.000 m2 zijn in opdracht van Het Steenders Landschap door ‘t Onderholt machinaal ingezaaid.
Alles bij elkaar zorgt Het Steenders Landschap dus dit jaar voor circa 30.000 m2 bloemrijke akkerranden; dat is 15 % meer dan in 2020 en bijna 3 keer zoveel als in 2019 – het eerste jaar.

Ondanks dat het erg droge jaren 2019 en 2020 waren hebben we in de zomer en in de herfst toch kunnen genieten van fraaie bloemrijke akkerranden. Belangrijker is dat vele patrijzen, muizen, insecten en allerlei andere kleine dieren in die stroken hun voedsel en dekking hebben kunnen vinden. Het ingezaaide kruidenmengsel is een zogenaamd “patrijzenmengsel”, en de tellers van HSL hebben sinds 2019 dan ook een toename van het aantal patrijzen in ons Landschap kunnen waarnemen.  

En nu maar hopen op regen, om de akkerranden 2021 goed in bloei te krijgen!

Cremers-2-Middel

Afbeelding 1 van 22

Snoeiers fruitbomen gezocht!

De werkgroep ‘HoogStamLeu’ van onze vereniging verzorgt sinds vele jaren het onderhoud van circa 260 hoogstambomen in de drie boomgaarden, die HSL in beheer heeft. Dat zijn:

  • de boomgaard van Linzell aan de Molenkolkweg
  • de boomgaard van Massink, achter de huizen aan de andere zijde van de Molenkolkweg
  • de boomgaard van Addink aan de Wehmestraat hoek Paardestraat.

De HoogStamLeu doen leuk en noodzakelijk snoeiwerk, want: “snoeien doet groeien”, en dat moet goed begeleid worden.
De HoogStamLeu snoeien in het winterseizoen wat loopt van half november tot eind februari, op zaterdag en soms ook op een doordeweekse dag.
Ook is er nog een zomersnoeidag.

De HoogStamLeu zoeken versterking met nieuwe hoogstamsnoeiers!
Wie in het vervolg wil meewerken met deze Leu meldt zich aan via
info@hetsteenderslandschap.nl

Werkdag 13 maart 2021 GAAT NIET DOOR !!

Helaas zal dit nieuwsbericht niet als een verrassing komen.
Gezien de voortdurende corona-situatie heeft het bestuur van Het Steenders Landschap moeten besluiten om de geplande werkochtend op zaterdag 13 maart a.s. niet door te laten gaan.
De corona-situatie en de huidige corona-ontwikkelingen maken het nog steeds onmogelijk om dan een veilige en verantwoorde werkdag te organiseren.
Bij dit besluit heeft het bestuur meegewogen dat veel van onze zaterdagse werkers tot de corona-risicogroep behoren, en dat de meesten op 13 maart nog niet gevaccineerd zullen kunnen zijn.

Februari 2021: Werk in uitvoering in Dorpsbos Steenderen

De leden van de HSL-werkgroep Dorpsbos (Plantenbos) hebben op zaterdag 20 februari 2021 gewerkt in het bos; dat is weer eens wat anders dan vergaderen.

Er is een berg van 10 m3 “Achterhoeks pad-vast” aangevoerd, betaald door de gemeente Bronckhorst. Met dat speciale materiaal kunnen wandelpaden worden verstevigd en “verhard” zodat ook kinderwagens en rolstoelen in ons Dorpsbos kunnen komen.
De leden van de werkgroep hebben een zaterdagmiddag gesjouwd en geharkt om een deel van die berg te verwerken op een deel van het wandelpad.

Een week later hebben weer andere HSL-ers met hulp van een machine het pad alweer een flink stuk verder verhard.

Februari 2021: Standpunt HSL over hoge windmolens

In het kader van de discussie die in het hele land en ook in onze gemeente wordt gevoerd over plaatsing van hoge windmolens heeft de gemeente Bronckhorst onder andere onze vereniging Het Steenders Landschap (HSL) uitgenodigd om hierover mee te praten. 
Ten behoeve van dat overleg heeft het bestuur van de vereniging Het Steenders Landschap (HSL) het volgende standpunt ingenomen over hoge windmolens in ons landschap

1) Vanuit de doelstellingen van onze landschapsvereniging zijn wij tegen het plaatsen van hoge windmolens in ons landschap. Deze leiden tot verdere verrommeling van ons toch al behoorlijk aangetaste kwetsbare open landschap.

2) Wij roepen eenieder op om beter na te denken over alternatieven voor energiewinning die ons landschap minder belasten. 

3) Als en wanneer plaatsing van hoge windmolens in onze gemeente onvermijdelijk is, dan heeft het vanuit landschapsbelang de voorkeur om dat niet/minder in open vlakke gebieden te doen en meer in beboste gebieden, omdat hoge windmolens daar soms iets minder verstorend kunnen zijn. 

Werkdag 6 februari 2021 – GAAT NIET DOOR !!

Vanwege de corona-situatie kan helaas ook de voor 6 februari geplande werkdag niet doorgaan.

Het bestuur zal zich binnenkort beraden over de mogelijkheden voor het organiseren van werkdagen in het resterende werkseizoen.
Daarbij valt wellicht te denken – mits de corona-situatie dat toelaat – aan extra werkdagen in maart en april 2021, om de opgelopen onderhoudsachterstand in te halen.
>> Heeft u hier ideeën over – voor of tegen – laat het ons dan alsjeblieft weten met een e-mailtje aan info@hetsteenderslandschap.nl of via de contactpagina.

Werkdag 9 januari 2021 – GAAT NIET DOOR !!

Helaas moeten we constateren dat als gevolg van de corona-maatregelen ook de op 9 januari 2021 geplande werkdag niet kan doorgaan.

Het bestuur zal zich begin 2021 beraden over de mogelijkheden voor het organiseren van werkdagen in het resterende werkseizoen.
Daarbij valt wellicht te denken – mits de corona-situatie dat toelaat – aan extra werkdagen in maart en april 2021, om de opgelopen onderhoudsachterstand in te halen.
>> Heeft u hier ideeën over – voor of tegen – laat het ons dan alsjeblieft weten met een e-mailtje aan info@hetsteenderslandschap.nl of via de contactpagina.

Werkdag 12 december GAAT NIET DOOR !!

Het bestuur van HSL heeft moeten besluiten om de geplande werkochtend op zaterdag 12 december a.s. niet door te laten gaan.
De corona-situatie maakt het nog steeds onmogelijk om een veilige en verantwoorde werkdag te organiseren.

Ook de op zaterdag 9 januari a.s. geplande werkdag kan om dezelfde reden waarschijnlijk niet doorgaan; wij zullen u daarover begin 2021 nader berichten.

Het bestuur wenst u toe:
goede gezondheid, fijne kerstdagen en een goede jaarwisseling!

25 oktober 2020: “Schriftelijke jaarvergadering 2020” afgesloten

Op 11 oktober j.l. kregen alle HSL-leden het Jaarverslag 2019-2020 van HSL toegezonden. Daarmee werd de “schriftelijke jaarvergadering 2020” geopend.
In de 2 weken sindsdien hebben we per email 7 reacties van leden ontvangen: allemaal positieve reacties, en geen nadere vragen. Behalve de vraag hoeveel leden HSL per 30 juni 2020 had; dat waren er 219, en niet 2019 zoals abusievelijk in het Jaarverslag stond.
Nu er binnen de 2-weekstermijn geen vragen zijn binnengekomen die nadere beantwoording vergen is de procedure beëindigd.
De voorstellen van het Bestuur, zoals verwoord in par. 5 van het Jaarverslag 2019-2020 (klik hier), zijn akkoord bevonden en daarmee vastgesteld.
Met dank aan Rob Krassenberg, die het Bestuur verlaat, en met een welkom aan Martin Nieuwenhuis, die toetreedt tot het Bestuur.

>> De ‘schriftelijke jaarvergadering 2020‘ van Het Steenders Landschap is hiermee per 25-10-2020 gesloten. <<