13-07-2022: Vrijwilligersavond op de boerderij familie Boschloo-Pelgrom

Jaarlijks organiseert het bestuur van de HSL een vrijwilligersavond waar, onder het genot van een hapje en een drankje, wordt teruggekeken op het afgelopen werkjaar. Dit keer waren we te gast op de boerderij van Hans Boschloo en Monique Pelgrom. Hun uitnodiging was het gevolg van een gesprek afgelopen voorjaar van HSL-bestuursleden met enkele agrarische ondernemers (op persoonlijke titel) waarin van gedachten gewisseld werd om wat meer gevoel te krijgen op welke manier HSL en agrariërs elkaar kunnen versterken.

Maar liefst 50 vrijwilligers hebben gebruik gemaakt van de uitnodiging en werden ontvangen in de prachtige tuin van de Hans Boschloo, partner Monique Pelgrom en zonen Jur en Ludo.
Na een korte toelichting op de geschiedenis van de boerderij, de bedrijfsopzet en de taakverdeling tussen de verschillende gezinsleden volgde een excursie over het erf. Voor de vrijwilligers betekende het een unieke inkijk in het reilen en zeilen van een modern veeteelt familiebedrijf.  
Zoals gebruikelijk in Steenderen werd de avond, niet op de laatste plaats dankzij de geweldige gastvrijheid van Monique en haar gezin,  afgesloten met een gezellige “derde helft”.

Namens de HSL bedankten bestuursleden Martin Nieuwenhuis en Harry Sesink de familie Boschloo waarbij zij benadrukten dat ‘samenwerking en begrip voor elkaar’ de sleutels zijn voor een succesvol vervolg.
Monique Pelgrom was blij met de opkomst en de interesse van de vrijwilligers en gaf aan dat boeren en burgers gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor een prettige leefomgeving. Ook zij benadrukte het grote belang om, in tijden waarbij de tegenstellingen tussen in groepen in de samenleving steeds sterker lijken te worden, samen te blijven optrekken.

IMG_20220713_192517

Afbeelding 1 van 35

16 april 2022: Kruidenrijke akkerranden ingezaaid

Bloemenranden in Steenders Landschap

Vrijwilligers van Het Steenders Landschap (HSL) hebben op zaterdag 16 april jl. kruidenrijke bloemenranden ingezaaid langs een aantal akkers en weilanden rondom Steenderen. 

Met vier teams van telkens 1 zaaier en 2 harkers hebben de vrijwilligers bij 17 deelnemers in totaal circa 11.500 m2 handmatig ingezaaid. De dagen ervóór had de Agrarische Natuurvereniging ’t Onderholt op deze locaties de grond gefreesd en zaaiklaar gemaakt.
Daarnaast waren er nog percelen en stroken die té groot zijn om handmatig in te zaaien. Die 5.500 m2 zijn in opdracht van Het Steenders Landschap door ‘t Onderholt machinaal ingezaaid.
Alles bij elkaar zorgt Het Steenders Landschap dus dit jaar voor ruim 17.000 m2 bloemrijke akkerranden!

In de vorige zomer en herfst hebben we kunnen genieten van fraaie bloemrijke akkerranden. Belangrijker is dat vele patrijzen, muizen, insecten en allerlei andere kleine dieren in die stroken hun voedsel en dekking hebben kunnen vinden; ook in de winter hebben ze daar nog volop gebruik van gemaakt.
Het ingezaaide kruidenmengsel is een zogenaamd “patrijzenmengsel”, en de tellers van HSL hebben sinds 2019 dan ook een toename van het aantal patrijzen in ons Steenderse Landschap kunnen waarnemen.  

En nu maar hopen op regen, om de akkerranden 2022 goed in bloei te krijgen!

Hieronder vindt u wat foto’s van het zaaien en harken:

IMG_20220416_105604-Groot

Afbeelding 1 van 25

12 maart 2022: opruimwerk in de boomgaarden en onderhoud singel van Van Veldhuizen

Op deze laatste ‘gewone’ zaterdagse werkdag van het seizoen 2021 – 2022 waren ruim 20 vrijwilligers opgekomen voor een ochtend werken in prachtig weer: windstil en zeer zonnig! En voor het eerst sinds lang weer zonder corona-maatregelen!

De HoogStamLeu hebben afgelopen winter veel werk verzet in de boomgaarden, en dit heeft dus veel snoeihout opgeleverd. Onder elke boom lagen veel takken. Met hulp van HSL-leden André en Martin, die ieder op hun tractor met platte wagen rondreden, hebben we alle takken verzameld.
In de boomgaard van Massink en de boomgaard van Linzell is het snoeihout ter plekke verwerkt in een takkenril ten behoeve van egels, bunzing, marters andere kleine zoogdieren, padden, vogels, insecten etc.
In de boomgaard van Addink zijn de takken tijdelijk in de droge sloot naast de boomgaard gegooid. Die worden later door Wilfried Berendsen van ’t Onderholt versnipperd en afgevoerd naar de biomassacentrale van ForFarmers in Lochem, waar zij energie leveren.

Een andere groep vrijwilligers heeft de houtsingel van Van Veldhuizen bij Bronkhorst gesnoeid: met name knotwilgen en ook enkele andere bomen en struiken. De afgezaagde takken worden door de heer Van Velthuizen zélf afgevoerd.
We hebben in de houtsingel nog 5 wilgenstaken in de grond gezet: hopelijk slaan die aan en komen er weer extra wilgenbomen te staan!

Na afloop van het werk konden we voor het eerst dit seizoen gezamenlijk afsluiten in de Ieskeet met een biertje, broodjes en ander lekkers.

1647074097114-Gemiddeld

Afbeelding 1 van 20

19 februari 2022: werkdag langs de Leemstraat en in de houtsingel

Vandaag waren we met 15 vrijwilligers – waaronder 2 vrouwen! – om verder te werken in de houtsingel aan de Leemstraat; de klus van vorige werkdag werd afgemaakt.
Ook hebben we alle knotbomen langs de Leemstraat ‘opgeschoren’ = ontdaan van alle takken en takjes die op de stam groeiden; daarnaast hebben we de takken die over de weg hingen gesnoeid.
Na afloop hebben enkele vrijwilligers ok nog een knotwilg langs de IJsbaan weer rechtop getrokken.

Enkele foto’s van het snoeiwerk langs de Leemstraat hieronder:

1645266306322-Groot

Afbeelding 1 van 4

5 februari 2022: werkdag houtsingel Leemstraat

Voor het eerst dit jaar verzamelden we op zaterdagochtend voor een werkdag. De januari-werkdag kon niet doorgaan vanwege corona: die gaan we op zaterdag 19 februari 2022 inhalen!

Met 20 man gingen we om 09.00 u – na de ochtendkoffie en de veiligheidsinstructie – in fraai zonnig weer aan het werk in de houtsingel van Kooiman aan de Leemstraat. Wilgen knotten en struiken terugsnoeien. De houtsingel is 700 m lang, dus we konden op veilige onderlinge afstand werken.
Frans zorgde halverwege de ochtend voor koffie en een krentenbol – verrassing! – midden in het veld.

Rond 12.30 u vertrokken we ieder weer naar huis; het werk in de houtsingel is nog niet klaar, dus over 2 weken op 19 februari gaan we daar verder mee. Vanwege corona was er ook dit keer na afloop helaas geen gezamenlijke soep en broodjes. Volgende keer hopelijk weer wel !

Hieronder ziet u foto’s van deze werkochtend.

1644050170183-Groot

Afbeelding 1 van 26

4 februari 2022 – “De school kan de boom in”: wilgen knotten bij de IJsbaan

Je kan de boom in”, verzucht elke scholier wel eens. Vrijdag 4 februari 2022 was het zover, want toen “kon je school de boom in”. Die dag hadden de leerlingen van groep 8 van de Steenderse basisschool “de Pannevogel” een bijzondere schoolochtend: zij gingen wilgen knotten langs de IJsbaan in Steenderen. Dat werd georganiseerd en begeleid door mensen van de natuur- en landschapsvereniging “Het Steenders Landschap”.

Ter voorbereiding hadden de leerlingen dinsdag ervoor op school al een les “wilgen” gekregen door Karin van “Het Steenders Landschap (HSL)”. Daarin werden vragen behandeld zoals: wat is een wilg, wat is het nut van een wilg, wie wonen er in een wilg, waarom knotten we wilgen?

Vrijdagochtend liepen de scholieren onder leiding van juf Rosemarie samen naar de IJsbaan van Steenderen. Daarlangs staan een heleboel wilgen, en daarvan moest een rij geknot worden.
Na een korte instructie door René van Het Steenders Landschap over wat te doen, en over veilig werken, ging de hele groep enthousiast aan het werk. Het was niet zo best weer, maar het was toch goed toeven boven in een wilg met vriendjes en vriendinnetjes! “Dit is veel leuker dan een gewone les” was regelmatig te horen, en verder veel gezaag, vallende takken en de waarschuwing: “van onderen! ”.

Groep 8 van de Pannevogel knot wilgen bij de IJsbaan

De wilgenochtend werd afgesloten met lekkers, en met uitleg door Henk van Het Steenders Landschap over het maken van een midwinterhoorn van wilgenhout: dat was interessant.

Hieronder vindt u nog meer foto’s van deze leuke werkochtend.

IMG_20220204_100041_3-Gemiddeld

Afbeelding 1 van 25

GEEN werkdag op 15 januari 2022

Ons eerdere bericht van 22 december 2021 berustte helaas op teveel optimisme van uw bestuur.
We weten inmiddels dat we pas op vrijdag 14 januari a.s. van de Regering horen hoe het verder gaat met de coronamaatregelen.
Dat is te laat om nog een werkdag op de ochtend erná te organiseren.
De reservering voor zaterdag 15 januari vervalt dus.
Gezien de onzekere situatie maakt het bestuur nu geen nieuwe reservering voor onze eerstkomende werkdag.
De leden krijgen per email tijdig – één week tevoren – bericht wanneer we weer een werkdag gaan houden.

Data voor de werkdagen in het seizoen 2021-2022:

datum en start-tijdwat doen we?
zat ??-01-2022, 08.45 u
reservering voor werkdag
zat 05-02-2022, 08.45 u
geplande werkdag
zat 12-03-2022, 08.45 u
geplande werkdag
zat 16-04-2022, 08.45 u
zaaidag akkerranden
woe 15-06-2022, 08.45 u
vrijwilligersavond: werk + BBQ
woe 13-07-2022, 19.30 u
zomerwerkavond

———————————————————————————————-

Werkzaamheden in het Plantenbos bij Steenderen

Net als in voorgaande jaren gaan vrijwilligers van Het Steenders Landschap (HSL) in de komende maanden in het Plantenbos bij Steenderen (het dorpsbos) het nodige zaag- en snoeiwerk uitvoeren om het bos veilig te houden. Het gaat om zieke bomen, bomen die dreigen om te vallen en gevaarlijke takken. Er wordt veel gewandeld in ons dorpsbos en veiligheid is dus heel belangrijk.

In overleg met de Agrarische Natuur Vereniging ‘t Onderholt, die namens de gemeente Bronckhorst het Plantenbos beheert, wordt bepaald welke bomen, die een veiligheidsrisico vormen voor wandelaars, moeten worden omgezaagd.

21-12-2021; werkdag 8 januari uitgesteld

Helaas: de werkdag met vrijwilligers van Het Steenders Landschap (HSL) die gepland was voor 8 januari 2022 kan als gevolg van de corona-maatregelen niet doorgaan.

We reserveren een week later de zaterdag 15 januari 2022 als mogelijke nieuwe datum voor de werkdag.
Begin januari zal het bestuur op basis van de corona-situatie besluiten of de werkdag op 15 januari 2022 kan doorgaan.